UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRBIJE
ASSOCIATION OF NURSES-TECHNICIANS AND MIDWIVES OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Republika Srbija
11000 Beograd, Resavska 28
Tel/Fax: 011/ 334 73 53; 334 73 54
E-mail: office@umsts.org

Detalji programa

Komunikacione veštine zdravstvenih radnika sa pacijentom

Cilj programa: isticanje značaja veština verbalne i neverbalne komunikacije u praksi i radu zdravstvenih radnika

Dodatne informacije

Organizator: Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije

Akreditovan za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, babice , laboratorijske tehničare

Bodovi za polaznika: 5

Bodovi za autora: 7

Broj akreditacije: D-1-1255/18

Broj odluke: 153-02-3135/2018-01

Akreditovan dana: 19.11.2018.

Autor: Prof. dr sci.med. Divan Kekuš, Dijana Otašević, dipl med sestra

Akreditacija važi do: 19.11.2019.

Kotizacija: 500.00 RSD

Kratak sadržaj:

Komunikacija u savremenoj civilizciji je univerzalni simbol svega postojećeg. Ako je percepcija subjektivni osećaj objektivne stvarnosti onda je komunikacija proizvod onoga što nazivamo stvarnošću, a za neke i smisao života.“ (Kekuš, 2010). Osnovni  cilj edukacije  zdravstvenih radnika je da doprinese porastu uvida u kompleksan pojam komunikacionih procesa i veština, pruži informacije u vezi sa etičkim vrednostima u profesionalnom smislu.

Cilj je da se istaknu veštine verbalne i neverbalne komunikacije i poveća sposobnost da se stečena znanja primene u praksi u profesionalnom radu zdravstvenih radnika. Specifični ciljevi se odnose na osposobljavanje učesnika komunikacionim veštinama, tehnikama, stilovima i prihvatanju komunikacije u okviru savremenog pristupa ovom fenomenu u odnosu na   veću satisfakciju pacijenata.  Učesnici će savladati delove komunikacije: pošiljalac, primalac, poruka, metod slanja poruke i povratna sprega – fitbek.; Osnova svih međuljudskih odnosa je komunikacija. Ljudska komunikacija se odnosi na socijalnu interakciju razmenjivanja informacija, a sve u svrhu razumevanja i socijalne povezanostiKomuniciranje je suštinski element čovekovog sporazumevanja, kooperacije i ukupnog delovanja u društvu. Proces  komunikacije se odnosi na dvostrani proces, sa dva različita aspekta: proces shvatanja i prihvatanja značenja.   Posebno je značajno u informativnoj i terapijskoj komunikaciji.

Potrebno je znanje o vrstama komunikacije prema broju ljudi uključenih u proces komunikacije: intrapersonalna komunikacija, interpersonalna komunikacija, grupna komunikacija i masovna komunikacija. Posebno će biti obrađeni stilovi komunikacije: asertivni, pasivni i agresivni stil.  Poseban naglasak je na obradi  problema dehumanizacije odnosa zdravstveni radnik -pacijent kao i opšti i specifični principi komunikacija zdravstvenih radnika sa pacijentom kao što su pristupi u međuljudskom odnosu, individualan i timski rad,  kreiranje radne sredine koja smanjuje uslove za nastajanje konflikata.  Specifičnosti komunikaccije u odnosu na: jezik, stepen kulture, obrazovanje,  društveni status, vrsta bolesti,  faza bolesti,  predrasude, očekivanje pacijenta – satisfakcija.  Komunikacija se uvek doživljavala kao veština koja se uči, vežba i usavršava u radu svih zdravstvenih radnika. Metode verbalne komunikacije: veštine, slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. Metode neverbalne komunikacije – lingvistički i paralingvistički znaci, prepoznavanja i kontrolisanja.

Usvajanjem znanja zdravstveni radnici biće osposobljeni za uspešniji rad sa pacijentima u pružanju brige, zainteresovanosti, da razumljivo objašnjavaju postupke, da poduče pacijenta tehnikama i metodama kako bi sami unapredili  svoje  zdravlje.

Znanja o vođenju i smanjenju konflikata čime će doprineti većoj satisfakciji pacijenata.  Značajan doprinos odnosi se na podsticanje i razvijanje nivoa lične odgovornosti u profesionalnom radu zdravstvenih radnika u interpersonalnoj komunikaciji i upravljanju konflikata.  

Literatura: Verbalna komunikacija - Efikasno slušanje ili “dobro slušanje”, KOMUNIKACIJE informativna i terapijska, Komunikacija u cilju informisanja- faktori, Interpersonalne komunikacije, stilovi u komunikaciji, konflikti u komunikacijama, Komunikacije u profesionalnoj praksi zdravstvenih radnika, Uspostavljanje prvog kontakta i vođenje razgovora sa pacijentom

Raspoloživo vreme za rešavanje testa: 120 min.

Broj pitanja na testu: 50

OTVORITE KORISNIČKI NALOG

Izvršite uplatu kotizacije

Obavestite nas o uplati kotizacije koju ste izvršili putem elektronske pošte na adresu poseban mejl umstbs@gmail.com ili slanjem uplatnice na faks 0113347354. Nakon 24 h od uplate kotizacije, biće vam omogućeno pristupanje onlajn edukaciji. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

Upoznajte se sa testom

Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnog znanja.
U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge otvarate klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

Upoznajte se sa literaturom

Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.
U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

Pristupite rešavanju testa

Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Imate dva pokušaja davanja tačnog odgovora na postavljeno pitanje. U slučaju da su oba odgovora pogrešna, prelazite na sledeće pitanje.

Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanja koja rešavate, možete videti nakon odgovora na poslednje pitanje u testu.

Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, niste položili test i ne možete pristupiti popunjavanju Evaluacionog upitnika.

Popunite evaluacioni upitnik

Ukoliko ste tačno odgovorili na više od 60% maksimalnog broja, pojaviće se obaveštenje "Položen test! Čestitamo! Položili ste test!"

Takodje vam je na ovoj stranici omogućen uvid u odgovore na pitanja kako bi ste locirali svoje greške. U nastavku ove poruke, korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup Evaluacionom upitniku, čije je popunjavanje obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu.

"Upitnik za evaluaciju programa" – otvorite ga klikom, i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

Preuzmite potvrdu

Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

 1. Verbalna komunikacija - Efikasno slušanje ili “dobro slušanje”
  Prof. dr sci.med. Divan Kekuš
  Format: ppt, Veličina: 414 KiB

  Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

 2. KOMUNIKACIJE informativna i terapijska
  Prof. dr sci.med. Divan Kekuš
  Format: ppt, Veličina: 3 MiB

  Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

 3. Komunikacija u cilju informisanja- faktori
  Prof. dr sci.med. Divan Kekuš
  Format: pdf, Veličina: 817 KiB

  Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

 4. Interpersonalne komunikacije, stilovi u komunikaciji, konflikti u komunikacijama
  Prof. dr sci.med. Divan Kekuš
  Format: pdf, Veličina: 2 MiB

  Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

 5. Komunikacije u profesionalnoj praksi zdravstvenih radnika
  Prof. dr sci.med. Divan Kekuš
  Format: ppt, Veličina: 3 MiB

  Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

 6. Uspostavljanje prvog kontakta i vođenje razgovora sa pacijentom
  Prof. dr sci.med. Divan Kekuš
  Format: ppt, Veličina: 538 KiB

  Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.

Nije dostupno. Morate se prijaviti na platformu.